PCB de Wegwijzer Op De Wegwijzer staat het kind in de leerling centraal. Een kind kan zich goed ontwikkelen in een omgeving waar het zich prettig voelt. Veiligheid en geborgenheid zijn hierbij voor ons sleutelbegrippen. Wij hebben een aantal basisprincipes voor goed onderwijs opgesteld. Deze basisprincipes houden ons op koers. Wij denken en handelen volgens de volgende basisprincipes:

 

KIND CENTRAAL Goed onderwijs is, dat................

• het belang van het kind uitgangspunt is;dus er in hoge mate rekening gehouden wordt met de behoefte en het welbevinden van de kinderen.

• het kind concreet,aanschouwelijk,zintuiglijk en handelend leert.

• het kind leert en leeft in een uitdagende leer - en leefomgeving,waarbij het verantwoordelijkheid leert dragen.

• de autonomie van het kind,zijn initiatieven en zijn manier van handelen optimaal gestimuleerd worden. KIND IN RELATIE TOT

ANDEREN Goed onderwijs is, dat............

• het kind gestimuleerd wordt het andere kind en zijn/haar cultuur te ontmoeten; waarbij nieuwsgierigheid, actieve deelname en de onderlinge dialoog uitgangspunt zijn.

• het kind leert van andere kinderen en dit naar waarde accepteert.

• het kind,met respect voor de ander, leert te onderhandelen,te overleggen,af te stemmen en conflicten constructief op te lossen.

KIND EN ONDERWIJS Goed onderwijs is, dat.................

• er naast kennis andere kwaliteiten worden ontwikkeld, zoals creativiteit, nieuwsgierigheid,samenwerking, communicatie, kunnen omgaan met emoties,inleving - en doorzettingsvermogen.

• de verschillen tussen kinderen als een kans voor de ontwikkeling gebruikt worden.

• de kansen van risicoleerlingen en de sociale en cognitieve competenties worden vergroot.

LEERKRACHT ALS PROFESSIONAL Goed onderwijs is , dat....................

• de leerkracht zich verder wil blijven ontwikkelen in het beroep.

• de leerkrachten het samen doen. Ze kijken bij elkaar in de klas en leggen rekenschap af over het handelen.

• de leerkracht werkt aan relaties. Hij/zij is invoelend en gericht op het welbevinden.

• er voor de leerkracht ruimte is voor "eenheid in het nodige", vrijheid in het niet nodige, alles in heldere communicatie en onderlinge verbondenheid.

Wij realiseren de kerndoelen zoals verwoord in de wet basisonderwijs. In ons onderwijs leren we de kinderen basisvaardigheden op de volgende gebieden;

• sociaal (ik en de ander)

• emotioneel (ik en gevoel)

• motorisch (ik en bewegen)

• cognitief (ik en het leven)

• creatief  (ik en vindingrijkheid)